Aufzug im Bahnhof Hamburg-Altona

Aufzug im Bahnhof Hamburg-Altona

Aufzug im Bahnhof Hamburg-Altona. Foto: Marco Krings